Mevzuat

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –( 1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve
işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerinei lişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş protokolünün onayını, imar ve
parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı
ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun
görev ve çalışma şekli ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer
hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 –( 1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385
ve 390 ıncı maddeleri ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 27
nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Abone: OSB’de, (M ülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) altyapı hizmetlerini
kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de
faaliyet gösteren bankaları,
ç) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
d) Finansal kiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Finansal kiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan finansal kiralama
şirketlerini,
f) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,
g) Hazırun cetveli: Ek-6’da örneği verilen ve OSB’deki yapı kullanma izni alan katılımcıları
gösteren tabloyu,
ğ) Hizmet ve destek alanları: OSB’de yer alan katılımcıların ihtiyacına yönelik küçük imalat
ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösterilen alanları,
h) Islah OSB: 1/7/2017 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin
bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSB’yi,
ı) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet
gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
i) İmar komisyonu: İmar planları ve değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Bakanlık
makam onayı ile kurulan, çalışma usul ve esasları Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen
komisyonu,
j) Kanun: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,
k) Karma OSB: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
l) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile
maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562 sayılı Kanunun
amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı,
m) Katılma payı: OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak
tutarı,
n) Katılma payı oranı: Katılma payının OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşlarca
karşılanması taahhüt edilen ve % 6’dan az olmayan oranları,
o) Kiracı: Katılımcının tesisini, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde
kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Onaylı sınır: OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü, teknik
altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi
sonucunda sınırları tasdik edilmiş OSB alanları dışındaki OSB alanlarını,
p) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK): OSB’ler arası uygulama birlikteliği
ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler
arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla
kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğini,
r) Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları
rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan
dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar
planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji
geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis
edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak
kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,
s) Ortak kullanım alanları: OSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini teminen,
OSB alanı içinde planlanan ve tasarrufu OSB’ye ait yollar, altyapı ve enerji hatları ve sağlık
koruma bandı hariç, OSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari, teknik hizmet ve
altyapı alanları ile park alanlarını,
ş) OSB imar planı teknik şartnamesi: OSB yönetim kurulları tarafından hazırlanarak
Bakanlık onayına sunulan imar planı tekliflerinin hazırlanma usul ve esaslarını düzenleyen
şartnameyi,
t) OSB alanı: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınır
kapsamında belirlenen alanların bütününü,
u) Özel OSB: Kanunun 26 ncı maddesine göre kurulan OSB’yi,
ü) Plan/Proje/Harita Müellifi: OSB sınırları içinde, Yönetmelikte belirtilen özel şartlara ve
mevzuata uygun olarak hazırlanan plan ve projeleri, uzmanlık konularına göre hazırlayan ve
uygulayan OSB personeli ile imar mevzuatı çerçevesinde müellif olarak kabul edilen Plan/
Proje/Harita Müellifini,
v) Yönetmelik: OSB Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Kuruluş
İlk başvuru ve yer seçimi
MADDE 4 –( 1) Yer seçimi talebi ve etüdü; Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi
Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde yapılır.
Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Kuruluş ve terkin
MADDE 5 –( 1) OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il
belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayio dası, yoksa ticaret ve
sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile
bu ilçelerdeki odalar, Valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilir. OSB
kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Vali tarafından imzalanmış kuruluş
protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.
(2) OSB kuruluş protokolü onaylanmadan önce, OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve
kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüzbin Türk lirasından az
olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunludur. Yüzbin Türk lirası olan alt sınır, her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu şekilde il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına
yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında OSB’ye devredilir. Islah OSB’lerde ise söz
konusu meblağ, ıslah OSB tüzel kişiliği verildiği anda OSB’ye devredilir.
(3) OSB kuruluşunda, yer seçimi kesinleştirilen alandaki 5174 sayılı Kanuna göre kurulan
sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasının yer alması zorunludur.
(4) İhtisas OSB’lerde konu ile ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin sanayi sicil belgesine
sahip temsilcileri, talepleri hâlinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.
(5) Özel OSB’lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi için;
a) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir
(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) tabu bilgileri,
b) (Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Tapu bilgileri beyan edilen taşınmazın, OSB
Yer Seçimi Yönetmeliğine uygun olduğunun ve OSB sınırının Bakanlıkça onaylanması,
şartları aranır.
(6) Bakanlıkça formatı belirlenen kuruluş protokolü, kurucu ortakların katılım paylarını ve
üye isimlerini gösteren yetkili organ kararları, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararı ile
birlikte Bakanlığa sunulur ve onaylandıktan sonra OSB’ye sicil numarası verilir. Kuruluş protokolü
değişikliği, Bakanlık izniyle yapılır.
(7) (Ek:RG-16/4/2020-31101) (1) OSB’lerin kuruluş aşamasında karma ya da ihtisas
olarak belirlenen OSB türü, müteşebbis heyet veya genel kurul kararı alınması şartıyla, Bakanlık
onayı ile değiştirilebilir.
(8) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı ay içerisinde
kamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil
davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli ödemeyen
OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin edilebilir.
Terkin edilecek OSB’lerin tasfiye işlemlerinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.
Kamulaştırma ve kamu arazilerinin edinimi
MADDE 6 –( 1) Kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı; OSB’nin tüzel kişilik
kazanmasını veya ilave alan yer seçim talebinin Bakanlıkça onaylanmasını takiben alınacak
müteşebbis heyet/genel kurul kararı, yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi için
zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000 veya 1/2000
ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve OSB alanı içinde kalan parsellerin
takyidat durumlarını içeren, parsel listesi ile birlikte yönetim kurulunun başvurusu üzerine bölgenin
tamamı veya etaplar şeklinde Bakanlık tarafından verilir.
(2) OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı
Kanun uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir üyenin
görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde, ilgili idare,
komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.
(3) Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme
yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir.
(4) Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(5) OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması
hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004
tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde bedelsiz
devredilir. Diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde
yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere satılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar
Organlar ve organ üyelerinin seçilme şartları
MADDE 7 – (1) OSB aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Müteşebbis heyet (işletme aşamasında genel kurul),
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Bölge müdürlüğü.
(2) Vali hariç organlarda yer alan üyeler dört yıl için seçilir.
(3) Organ üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görev ve/veya temsiliyetleri
sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve
kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi
tamamlar. Vali, yedek üye uygulamasından istisna tutulur.
(4) OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanlar, Vali hariç
diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.
(5) Organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu
işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim
kurullarında görev alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında
görev alamazlar.
(6) Organ üyesi olabilmek için;
a) Bölge müdürlüğü organı hariç, müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş
mensubu veya organlarında görevli olmak veya OSB’de yapı kullanma izni almış katılımcı olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak
şartları aranır.
(7) Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis
heyet tarafından sonlandırılır.
(8) OSB organlarında yapılan değişiklikler en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirilir.
(9) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet asıl
üyeleri arasından seçilir.
Müteşebbis heyet
MADDE 8 –( 1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. Müteşebbis heyet,
OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli
olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.
(2) OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşları müteşebbis heyette temsil edecek üye
sayısı, katılma payı oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.
(3) OSB kuruluşunda yer alan mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin müteşebbis heyette yer
alacak temsilcilerinin sanayi sicil belgesi sahibi olması zorunludur. Oda meclis başkanı ve
yardımcıları ile oda yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyette yer almaları halinde sanayi sicil
belgesi aranmaz.
(4) Müteşebbis heyet ilk toplantısında, Valinin başkan olması durumunda, il özel idaresi, il
özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve belediye temsilcileri
dışında kalanlardan bir başkan vekili, aksi takdirde bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
( 5) (Değişik:RG-6/8/2019-30854) Müteşebbis heyet asıl üyeliğinde yer alan ancak
yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerinde görev almak istemeyenler ile geçerli bir
mazereti olmadan üst üste yapılan üç toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan
toplantıların en az yarıdan bir fazlasına katılmayanlar üyelikten çekilmiş sayılır. Üyelikten çekilmiş
sayılan üye, aynı zamanda yönetim veya denetim kurulu üyesi ise yönetim veya denetim kurulu
üyeliği de kendiliğinden düşmüş sayılır.
Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları
MADDE 9 –( 1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet
ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde,
yapı kullanma izni almış olan katılımcılar, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin kendi
aralarından seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç altı ay içinde müteşebbis heyette temsil edilirler.
( 2) (De ğişik ibare:RG-16/4/2020-31101) Yönetim kurulu, birinci fıkrada bahsedilen
sürece ilişkin doluluk oranının tespitini yapar ve en geç bir hafta içinde Bakanlığa bildirir.
(3) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar; yapı kullanma izni almış katılımcıların veya
temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin, müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte, müteşebbis
heyet başkanı veya vekili başkanlığında yapılacak seçimle belirlenir.
(4) Toplantıya katılacak katılımcıların listesi bölge müdürlüğünce hazırlanır. Seçim duyurusu,
en az 15 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup, kargo veya imza karşılığı yapılır. İlk toplantıda
seçim yapılabilmesi için katılımcı listesinde yer alanların salt çoğunluğunun bulunması gereklidir.
Duyuruda, birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk aranmaksızın
yapılacak ikinci toplantının yeri ve saati bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden az 15
günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günü hesaba katılmaz.
(5) (Mülga:RG-6/8/2019-30854)
(6) Seçimde yapı kullanma izni almış katılımcılar arasından 7 asıl ve 7 yedek üye seçilir.
Seçimde, seçilecek sayıdan fazla aday olması halinde hücre ve sandık kullanılarak gizli oy ve açık
tasnif usulü uygulanır.
(7) Başkanlık divanı, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim
eder.
(8) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında; müteşebbis heyete girecek
yapı kullanma izni almış katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, müteşebbis heyetteki diğer
üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da dikkate
alınarak yeniden belirlenir. Bu aşamada müteşebbis heyet üyelerinin görev sürelerinin tamamlanıp
tamamlanmadığı dikkate alınmaz. Müteşebbis heyetteki kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette
yer alacak temsilcilerini bildirmesinden sonra oluşan yeni müteşebbis heyet tarafından yönetim
kurulu ve denetim kurulu üyeleri 4 yıl görev yapmak üzere seçilir.
(9) Seçim sonuçları en geç 7 gün içinde Bakanlığa gönderilir.
Müteşebbis heyet toplantıları
MADDE 10 –( 1) Müteşebbis heyet en az 3 ayda bir defa başkan veya yokluğunda
başkan vekili başkanlığında salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.
(2) Toplantı gündemini içeren çağrı, toplantı gününden 5 gün önce iadeli taahhütlü mektupla
veya imza karşılığı veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat
yapılmasını isteyen üyelere elektronik yolla yapılır.
Genel kurul
MADDE 11 – (1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması
hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlar.
(2) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Yönetim kurulu, OSB doluluk oranlarını takip eder,
parsellerin 1/2'sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, en geç bir hafta içinde durumu
Bakanlığa bildirir ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının birer suretini Bakanlığa gönderir.
(3) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15
gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını OSB’ye bildirir. Yönetim kurulu, ilk genel kurulu,
Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.
(4) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim
kurulunun görevi sona erer. Müteşebbis heyetin görevini yürüttüğü sürece almış olduğu kararlar,
imzaladıkları mali, idari ve iltizamı sözleşmeler görev süresi bittikten sonra da geçerliliğini aynen
korur. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB’ye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları
derhal yönetim kuruluna devreder.
(5) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte
yapacakları ilk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip
etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Bölgede bulunan toplam yapı kullanma
izni almış katılımcılardan toplantıya katılanların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam etmesini
istedikleri takdirde müteşebbis heyet 4 yıl süre ile göreve devam eder.
(6) Müteşebbis heyetin göreve devam etmesi durumunda; gündemdeki (Değişik
ibare:RG-16/4/2020-31101) diğe r maddeler görüşülmeyerek müteşebbis heyete katılacak
üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi görüşülür. Genel kurulda müteşebbis heyete
(Değişik ibare:RG-16/4/2020-31101) 9 asıl ve (De ğişik ibare:RG-16/4/2020-31101) 9
yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 9 uncu
maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu ve denetim kurulu
üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa gönderir. Yeni oluşan müteşebbis heyet, yönetim
kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 4 yıllık görev süreleri başlar.
(7) Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli;
müteşebbis heyete son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir seçimli genel kurul yapılır.
(8) Genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi kabul edilir ve onay için Bakanlığa
gönderilir.
(9) Genel kurul toplantıları yapı kullanma izni almış olan katılımcıların katılımı ile
gerçekleştirilir. Genel kurul toplantısında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(10) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Genel kurul toplantısında bulunmayanlar, seçimden önce
yapacakları yazılı başvuru ile yönetim kurulu/denetim kurulu üyeliğine aday olabilir.
Genel kurul toplantıları
MADDE 12 – (1) Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
(2) Olağan genel kurul toplantısı, (Değişik ibare:RG-3/7/2020-31174) Kanunun geçici 5
inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla yıl içinde yapılır.
(3) Olağanüstü genel kurul, OSB işlerinin, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana
sözleşme hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.
(4) Genel kurul toplantısı, OSB’nin bulunduğu yerde yapılır.
(5) Genel kurul tarihi, yeri, gündemi ve yönetim kurulu kararı; olağan toplantılarda
toplantıdan en az 30 gün önce, olağanüstü toplantılarda ise toplantıdan en az 15 gün önce
Bakanlığa gönderilir. Sürenin hesabında başvuru evrakının Bakanlık kayıtlarına giriş tarihi esas
alınır.
Genel kurul toplantısına çağrıya yetkili organlar
MADDE 13 –( 1) (Değişik:RG-16/4/2020-31101) Olağan genel kurullarda genel kurul
çağrısı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yapılır. (Ek cümle:RG-27/5/2021-
31493) Gerekli hallerde çağrı, denetim kurulu ya da Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(2) İlk genel kurul için genel kurul şartları oluştuğu halde çağrının yapılmaması durumlarında
çağrı, (Mülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) Bakanlık tarafından da yapılabilir.
(3) (M ülga ibare:RG-16/4/2020-31101) (…) dört katılımcıdan az olmamak şartıyla,
toplam katılımcı sayısının en az 1/4’ünün başvurusu halinde, 15 gün içinde yönetim kurulu
tarafından olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin karar alınarak genel kurul toplantıya çağrılır.
Bu başvuru, müştereken ve noter tebligatı ile yapılır.
(4) (Mülga:RG-16/4/2020-31101)
(5) Olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin başvurunun zamanında yerine getirilmemesi
halinde, başvuru sahipleri Bakanlığa başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.
Bakanlık, başvuruyu dikkate alarak gündemi, genel kurul toplantısına çağrılacak katılımcıların
listesini ve toplantı için yapılacak giderleri karşılayacak tarafı tespit eder.
Genel kurul çağrısının şekli
MADDE 14 –( 1) Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; (Ek ibare:RG-16/4/2020-
31101) kayıtlı elektronik posta sistemi, kargo, iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığı yapılır.
(2) Çağrı, toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. Toplantının yerini, gününü, saatini ve
gündem maddelerini içeren çağrı ile birlikte; yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço,
gelir-gider veya kar/zarar hesabı, tahmini bütçe ve çalışma programı ile uygun görülen diğer bilgi
ve belgeler gönderilir. Bu belgelerin bir sureti genel kurul toplantısında hazır bulundurulur.
Olağanüstü toplantı çağrısında, yalnızca gündemle ilgili bilgi ve belgeler gönderilir.
(3) Çağrıda, yapı kullanma izni almış katılımcıların dörtte birinin birinci toplantıya katılım
sağlamadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri bildirilir. Toplantılar
arasındaki süre 7 günden az, 15 günden fazla olamaz.
(4) Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günü hesaba katılmaz.
Genel kurul toplantısının yapılamaması
MADDE 15 – (1) Aşağıdaki hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) 14 üncü maddede bulunan hükümlerden herhangi birinin yerine getirilmemesi,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinden en az birer kişinin hazır bulunmaması.
(2) Yukarıda sayılı nedenlerle yapılamayan toplantıdan sonra yeniden belirlenecek gün ve
gündem ile yapılacak genel kurul toplantısı ilk toplantı olarak değerlendirilir ve ilk toplantıya ilişkin
hükümler uygulanır.
(3) Bakanlığın çağrısı ile yapılan genel kurul toplantılarında bu maddenin (b) bendinde
öngörülen koşul aranmaz.
Bakanlık temsilcisi
MADDE 16 –( 1) Olağan ve olağanüstü genel kurulda, (Mülga ibare:RG-22/10/2020-
31282) (…) en az bir Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur.
(2) Bakanlık temsilcisi, toplantının kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü ve ana sözleşmeye
uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler; toplantıya çağrının, usulüne uygun yapıldığını gösteren
belgeler ile hazırun cetveli ve genel kurul tutanağının birer örneğini Bakanlığa verir. Bölge
Müdürü, genel kurul toplantısına katılabilecek yapı kullanma izin belgesi sahibi katılımcıların
listesini, ekinde belgelerin birer suretleri olacak şekilde hazırlar ve Bakanlık temsilcisine sunar.
Bakanlık temsilcisi, bu listeyi hazırun listesi ile mukayese ederek, genel kurulun toplantı şartının
sağlanıp sağlanmadığına karar verir.
(3) Toplantı mahalline gidiş ve dönüş yol giderleri ile konaklama gideri ilgili OSB tarafından
karşılanır.
(4) Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisine ödenecek ücret dâhil
OSB mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri ve 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Genel kurul gündemi
MADDE 17 –( 1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulunması ve bu Yönetmeliğe
uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı yapan
organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır.
(2) Açılıştan sonra bir divan başkanı ve hazırun cetvelinde yer alan kişiler arasından yeteri
kadar üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur.
(3) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
(4) Genel kurul toplantısı, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla
sonuçlandırılır.
(5) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin
verilmesi,
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
c) Yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim raporlarının okunması,
ç) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi, kabul veya reddinin karara
bağlanması,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli görülen diğer hususların
görüşülmesi.
(6) Dört katılımcıdan az olmamak üzere toplam OSB’deki yapı kullanma izni almış katılımcı
sayısının en az 1/4’ü tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce müştereken ve
noter tebligatı ile bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar olağan genel kurulun
gündemine alınır.
(7) Olağan genel kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak dört katılımcıdan
az olmamak üzere OSB’nin yapı kullanma izin belgesi alan katılımcı sayısının en az 1/4’ünün divan
başkanlığının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı
teklifte bulunmaları halinde;
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
ç) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul
kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili
hususlar,
genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(8) Genel kurul toplantılarının geçerli olması için yapılan seçimler ve alınan kararları içeren
bir tutanak düzenlenir. Genel kurulda alınan kararlara muhalif olanlar muhalefetlerini gerekçesi ile
birlikte bu tutanağa geçirtir. Bu tutanakta, toplantıya katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı
ayrıca gösterilir.
(9) Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile hazırun cetveli ve
genel kurul tutanağı, toplantı tarihinden itibaren 15 gün süreyle Bölge Müdürlüğünde ilan edilir.
İlan süresinin bitiminde askı ilan tutanağının bir nüshası Bakanlığa gönderilir.
(10) Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez.
(11) Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.
(12) (Ek:RG-6/8/2019-30854) Genel kurul tutanağı divan başkanı, üyeleri ve Bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 18 –( 1) Yönetim kurulu tarafından, her genel kurul toplantısından önce hazırun
cetveli hazırlanır ve imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar, divan başkanı ve üyeleri ile Bakanlık
temsilcisi tarafından isim yazılarak imzalanır.
(2) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için yapı kullanma
izni almış katılımcıların en az dörtte birinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Genel kurulda
kararlar, toplantıya katılan yapı kullanma izni almış katılımcıların salt çoğunluğu ile alınır.
( 3 ) (Ek:RG-6/8/2019-30854) B irinci ve ikinci toplantıda, toplantı yeter sayısının
sağlanamaması halinde üçüncü toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre, yedi günden
az onbeş günden fazla olamaz.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil
MADDE 19 –( 1) (Ek cümle:RG-16/4/2020-31101) Genel kurulda, yapı kullanma izni
alınmış olan her parsel için bir oy kullanılır. Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı
kullanma izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel
kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek
kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin yılı içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri
halinde genel kurula iştirak eder.
(2) Kiracılar, yapı kullanma izni olmayan katılımcılar ve katılımcı olmayan müteşebbis heyet
üyeleri genel kurula sadece dinleyici olarak katılabilir.
(3) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun
kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken
önceki toplantının devamı sayılır.
(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB’nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir
şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamaz. Denetim
kurulu üyeleri de kendi ibralarında oy kullanamaz.
(5) Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında katılımcı ilişkileri
dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
(6) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan sanayi sitelerinden oluşan organize
sanayi bölgelerinin içinde bulunan;
a) Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri ve işletme kooperatifleri,
b) Site yönetimleri,
c) İmar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m²
büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahiplerinin her biri,
ç) 3000 m²’den küçük sanayi parsel maliklerinden en az 50 parsel malikinin bir araya
gelerek kooperatif veya site yönetimi şeklinde örgütlenmesi halinde,
bunlar bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Kooperatif ve site yönetimleri adına
genel kurula katılacak olanlarda yapı kullanma izin belgesi şartı aranmaz.
(7) Tek bir kooperatif alanının, içinde bulunduğu OSB alanının %60’ını geçmesi halinde; bu
OSB’lerdeki kooperatif ve site yönetimleri 100 üyeye kadar birer temsilci, sonraki her 100 üye
için de birer ilave temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Ayrıca altıncı fıkranın (c) ve (ç)